$$R_{total}=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+ยทยทยท}$$